(1)
Afoke, E. N.; Omaka-Amari, L. N.; Nwafor, J. N.; Ochiaka, R. E.; Aleke, C. O.; Okereke, M. O.; Sylvester, E. T.; Edet, B. R.; Ikechukwu, I. C. Maternal Characteristics As Predictors of Immunization Status of under-Five in Ebonyi State of Nigeria. A Community Based Cross-Sectional Study. J Matern Child Health 2022, 7, 294-306.